QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông của City Ford là cuộc họp thường kỳ (thường là một năm) của các cổ đông của công ty City Ford nhằm mục đích:

  • Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính
  • Biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới; và/hoặc
  • Giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty.
  • Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kì.
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019
Công Bố Thông Tin 2024
Công Bố Thông Tin 2023
Công Bố Thông Tin 2022
Công Bố Thông Tin 2021
Công Bố Thông Tin 2020
Công Bố Thông Tin 2019
Công Bố Thông Tin